Servis

Uplatnění záruky

Nejrychlejší cestou pro objednání opravy je použít formulář:

Přejít na formulář opravy

Můžete také využít následující kontakty na zákaznické centrum:

Česká republika tel. 222 525 222

Slovensko tel. 0800 171 250


Záruční podmínky ČR

a) Platný a čitelný prodejní doklad, který obsahuje datum prodeje, model spotřebiče a označení prodejce opravňuje uživatele využít záruku na výrobek v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.

b) Není-li stanoveno jinak, je záruční doba na výrobek 24 měsíců. Začíná plynout ode dne převzetí věci kupujícím vyjma případu, kdy je nutné uvedení do provozu oprávněnou firmou. V tom případě začne záruční doba plynout ode dne uvedení výrobku do provozu.
Výrobky vyžadující odborné zapojení: plynové a kombinované sporáky a varné desky, dále všechny spotřebiče, které nejsou vybaveny přívodním elektrickým kabelem zakončeným vidlicí. Zapojení spotřebiče je službou hrazenou zákazníkem. Dovozce nezodpovídá za poškození vzniklé chybnou instalací a chybným zapojením výrobku.

c) Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek může být uplatněna pouze na území České republiky a týká se pouze a výhradně spotřebičů dovezených do ČR prostřednictvím naší společnosti, Elmax Store a.s., Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, která je oficiálním distributorem značky Blomberg pro Českou republiku.

d) Záruka je poskytována kupujícímu (konečnému spotřebiteli) v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, na výrobek sloužící běžnému používání v domácnosti. Výrobek není určen k průmyslovému použití a poskytování služeb. Spotřebiče, které nejsou používány v domácnosti, nejsou předmětem záruky (hotelová a restaurační zařízení, školská zařízení, úklidové firmy, atd…)

e) Práva ze zodpovědnosti za vady výrobku se uplatňují u prodávajícího. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou v době platnosti záruční lhůty a to výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.
O odstranění vad výrobku v záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat prodejce nebo Zákaznické centrum Blomberg tel: 220 105 371 a na www.blomberg.cz/page/page/3.

f) Zákazník musí při objednání opravy nahlásit datum prodeje, model spotřebiče, výrobní a produktové číslo, které se nachází na výrobním štítku každého spotřebiče. Bez nahlášení těchto údajů nebude moci být požadavek zákazníka na bezplatnou opravu vyřešen.
Zákazník je také dále povinen poskytnout autorizovanému servisu součinnost potřebnou k ověření existence případně odstranění reklamované vady.

g) Při návštěvě servisního technika kupující prokáže existenci záruky nebo nároku na bezplatný servis předložením čitelného prodejního dokladu nebo certifikátu 4 letého bezplatného servisu Blomberg. Po provedení záruční opravy jsou autorizovaná servisní střediska nebo prodávající povinni vydat kupujícímu čitelnou kopii opravního listu nebo doklad o uplatnění práva záruky a době trvání opravy.
Po dobu záruky je kupující povinen uschovat veškeré doklady související s koupí a servisem výrobku. Opravní list slouží k prokazování práv kupujícího, proto je ve vlastním zájmu kupujícího si zkontrolovat před podpisem veškeré údaje. Záruční lhůta se v případech, kdy závada znemožnila používání výrobku, prodlužuje o dobu, kdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu u autorizovaného střediska až do dne převzetí opraveného výrobku.

h) Výrobek musí být instalován a provozován podle návodu k obsluze a platných norem. Funkce chladniček, mrazniček a jiných kombinací je zaručena při okolní teplotě od +10°C do +32°C.

i) Touto zárukou nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

j) Právo na uplatnění záruky zaniká pokud:

  • není výrobek používán v souladu s návodem
  • došlo k mechanickému poškození výrobku cizím zaviněním, při nesprávné údržbě nebo jiným zanedbáním péče o výrobek
  • byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou
  • plynové spotřebiče nebo spotřebiče s napájením 400V nebyly uvedeny do provozu odbornou firmou
  • došlo k mechanickému poškození při přepravě
  • je vada způsobená vnějšími podmínkami, jako jsou např. poruchy v elektrické síti nebo vadná bytová instalace, extrémně tvrdou vodou, spatnou náplní nebo jinými nevhodnými provozními podmínkami, poškození živlem
  • je výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů
  • kuchyňská linka, do které je výrobek zabudovaný, nesplňuje technické parametry
  • záruka se dále nevztahuje na preventivní údržbu popsanou v návodu k obsluze, popřípadě závady způsobené nevhodnou manipulací, na opotřebení vzniklé běžným používáním (jako je opotřebení žárovek, filtrů apod.), mechanické poškození skleněných a plastových komponentů
  • záruka se nevztahuje na návštěvu technika za účelem poradenství, preventivní kontrolu stavu spotřebiče, výměnu náhradního dílu, který nevyžaduje odborný zásah, záměna směru otvírání dveří chladniček

 

Společnost Elmax Store a.s., Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko nabízí spotřebitelům na vybrané modely akci „4 roky bezplatný servis“.Předmětem této akce je bezplatné odstraňování výrobních vad po dobu následujících 24 měsíců od skončení zákonné dvouleté záruční lhůty.
Podmínkou získání certifikátu bezplatného servisu je splnění veškerých podmínek uvedených na www.blomberg.cz/page/page/7.
O odstranění vad výrobku v prodloužené záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat Centrální servis společnosti Elmax Store, tel. 599 529 251 nebo hlaseni.reklamaci@elmax.cz.
Při opravě v rámci akce 4 roky bezplatný servis je uživatel povinen autorizovanému servisu předložit platný certifikát bezplatného servisu a prodejní doklad.
V době trvání bezplatného servisu bude oprávněná reklamace řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu.


ŠEDÝ DOVOZ SPOTŘEBIČŮ BLOMBERG!

Dovolujeme si vás upozornit, že výrobky značky Blomberg zakoupené prostřednictvím internetových obchodů www.obchodcr.cz, www.euroking.cz, www.plaza.cz, www.elektrocr.cz nebo www.mader.cz nepocházejí z oficiálního dovozu výhradního distributora značky Blomberg do ČR, a proto na tyto výrobky neposkytujeme bezplatný záruční servis. Na tyto výrobky se také nevztahuje akce „4 roky bezplatný servis“. Veškeré výrobky Blomberg dovezené do ČR výhradním distributorem společností Elmax Store a.s. a nabízené v jeho distribuční síti procházejí při příjmu elektronickou evidencí výrobních čísel a na tyto výrobky poskytujeme prodejcům a zákazníkům bezplatný záruční servis a bezplatné opravy v rámci akce „4 roky bezplatný servis“.

Kontakt Sitemap Vyhrazujeme si právo na změnu technických údajů a parametrů. Případné chyby a omyly nelze vyloučit.